Er det virkelig sant at alle diabetikere bør måle sitt eget blodsukker?

Ja, i utgangspunktet mener jeg at alle diabetikere som selv ønsker det skal måle sitt eget blodsukker.

Diabetes er en kronisk sykdom som en må ha med seg gjennom hele livet og på mange måter er det diabetikeren selv som sitter med nøkkelen til et tilfredsstillende behandlingsresultat.

På bakgrunn av det vi vet i dag er blodsukkeret av avgjørende betydning for om sykdommen skal påvirke helsetilstanden på kort og lang sikt.

Et høyt blodsukker over lang tid fører vanligvis til plager i hverdagen og en høy risiko for komplikasjoner med sykdom i øyne, nyrer og nerver. Egenmåling av blodsukker gir en derfor muligheten til å følge opp sykdommen i hverdagen og tilpasse livsstil og behandling slik at en unngår de uheldige konsekvenser av sykdommen.

Hvordan bør blodsukkeret være for å unngå plager i hverdagen og komplikasjoner?

Blodsukkeret hos ikke-diabetikere varierer mellom 4 og 8 mmol/L. Lavest er det om morgenen før en spiser og de høyeste verdiene ser vi et par timer etter måltidene.

Ideelt sett burde diabetikerens blodsukker ligge innenfor de normale grenser, men behandlingsmålet må settes slik at man unngår at diabetikere som bruker blodsukkersenkende tabletter eller insulin utsettes for høy risiko for alvorlige episoder med lavt blodsukker.

Heldigvis ser det ut til at man kan akseptere at blodsukkeret er litt høyere enn normalt uten at dette fører til komplikasjoner. Med god diabeteskontroll mener vi at fastende blodsukker bør ligge mellom 5 og 6 mmol/L mens de fleste blodsukkerverdiene gjennom dagen bør ligge under 10 mmol/l.

Dersom en er blitt så gammel at trusselen om senkomplikasjoner fem til 15 år inn i fremtiden ikke lenger er et problem, kan en akseptere blodsukkerverdier som ligger opp mot 12 mmol/l gjennom dagen.

I dag er det vanlig å gjøre en vurdering av det gjennomsnittlige blodsukkernivået ved å måle såkalt ”langtidsblodsukker” (HbA1c). For pasienter under 80 år, er det vanlig å anbefale at verdien ikke skal overskride sju prosent, mens den for eldre pasienter ikke skal ligge over ni prosent.

Er det ikke vanskelig og vondt å måle sitt eget blodsukker?

De fleste som har erfaring i måling av eget blodsukker sier at dette ikke er spesielt problematisk.

Først må en stikke seg i fingeren med en liten nål - dette synes nok enkelte er litt vondt. Deretter presses frem en bloddråpe som legges ned på en teststrimmel eller enden av en målestix. Strimmelen avleses vanligvis i et blodsukkermåleapparat, som etter noen få sekunder avleser hvor høyt blodsukkeret er.

Er egenkontroll av blodsukker dyrt, og finnes det støtteordninger?

Alle diabetikere har rett til å få 175 blodsukkerstrimler til egenkontroll per år på blå resept. Det betyr at du kun betaler den ordinære egenandel for blå resept. For diabetikere som har kontrollvansker og derfor bør måle blodsukkeret sitt hyppig har legen anledning til å anmerke dette på resepten slik at antallet strimler fra apoteket kan økes.

Blodsukkerapparater til avlesning av slike strimler må en normalt kjøpe selv. De koster vanligvis mellom 100-300 kroner. Diabetikere med betydelige synsvansker kan regne med å også få dekket innkjøp av et talende måleapparat til egenkontroll av blodsukker.