Barn og unge med alvorlige hudlidelser føler en tilsvarende reduksjon i livskvalitet som barn med kroniske lidelser som for eksempel nyresykdommer og diabetes.

Dette viser en ny forskningsrapport publisert av en gruppe skotske forskere som har gjennomført en spørreundersøkelse blant nærmere 400 barn og unge i alderen fem til 16 år, samt deres foreldre. De spurte barna led, eller hadde vært plaget av hudsykdommer som eksem, psoriasis og kviser, i mer enn et halvt år.

Spørsmålene dreide seg omkring hvor mye sykdommen begrenset barnas livskvalitet. Faktorer som ble tatt i betraktning var smerte, søvnproblemer, matbegrensninger, skolegang og lek, venner, erting og mobbing og medisinsk behandling.

Deretter ble resultatene fra undersøkelsen sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse gjort på et tilsvarende utvalg barn med kroniske sykdommer.

Barna mente at psoriasis og eksem var de to tilstandene som ga flest bekymringer. Begge resulterte i 31 prosent nedgang i livskvalitet, en nedgang som tilsvarte den som barna med kronisk nyresykdom rapporterte. Deretter fulgte urticaria (kløende, allergisk hudreaksjon) med 20 prosent, og kviser med 18 prosent reduksjon.

Studien viste altså at barn med kroniske hudsykdommer opplevde samme reduksjon i livskvalitet som barna med andre kroniske sykdommer. En av forklaringene er at hudsykdommer er en mer synlig lidelse enn for eksempel astma eller diabetes, og barna er dermed mer utsatt for fremmedgjøring, erting og mobbing. Noen hudsykdommer kan også virke søvnforstyrrende samt bidra til dårlig selvtillit, sjenanse og dårlig selvfølelse, spesielt når barna blir eldre.

Studien er viktig fordi den viser at hudsykdommer, i likhet med andre kroniske sykdommer, har en dramatisk effekt på barns liv. Disse sykdommene bør dermed ikke bagatelliseres, for selv om de ikke forkorter levetiden til de rammede på samme måte som for eksempel cystisk fibrose, kan de gi like mye, hvis ikke mer, plager i hverdagen.

Kilde: British Journal of Dermatology