Til tross for at astma er utbredt blant ungdom, er kunnskapen om sykdommen svak i denne aldersgruppen. Ny forskning viser at den beste måten å lære dem om astma, er å la jevnaldrende stå for undervisningen.

Astma er et hyppig problem med mye underdiagnostisering og lite kunnskap hos pasienter om hvordan man behandler sykdommen. Særlig ungdommer får for lite av den oppfølgingen de trenger. Det fører til unødige anfall, akuttbesøk på legevakt og fravær på skolen. Muligheten for å delta i fysiske og sosiale aktiviteter blir også påvirket.

I Australia har en gruppe forskere sett nærmere på effekten av det såkalte ” Triple A Program” (adolescent asthma action), som går ut på at ungdommene selv skal lære hverandre om sykdommen og behandlingsmetoder. I denne aldersgruppen hører man gjerne mer på sine venner enn familie eller helsepersonell.

Poenget med programmet er å gi ungdom økte kunnskaper om astma og hvordan sykdommen skal behandles, slik at de kan få en lettere hverdag.

Om studien

Undersøkelsen startet med 1379 elever fra 7. til 11. klasse. 272 av dem hadde hørt piping i brystet den siste tiden, og ble med videre i studien.

De fikk utdelt ulike spørreskjema som de måtte fylle ut. Det ene skjemaet var delt inn i tre kategorier: symptomer, aktiviteter og hvordan man psykisk ble påvirket av astmaen. Svarene ble gitt etter en skala fra syv (ingen problemer) til én (betydelige problemer). I et annet skjema noterte de sitt fravær på skolen, om de hadde blitt diagnostisert av en lege, og om de tok medisiner for astma.

Trippel-A programmet ble så igangsatt i tre av de seks skolene. Tre måneder senere svarte deltagerne igjen på de samme spørsmålene. Analysen av svarene ble delt inn etter kjønn, alder og skole. 251 av de opprinnelige 272 elevene fullførte studien.

Trippel-A

Programmet deles inn i tre steg:

Steg 1: I løpet av et seks timer langt workshop sammen med forskerteamet, ble frivillige elever fra 11.klasse lært opp til å bli ”astma-eksperter”. Ikke bare lærte de om sykdommen og behandlingsformene. Det var også mye fokus på hvordan de kunne formidle denne kunnskapen til sine jevnaldrende.

Steg 2: Astma-ekspertene ble så delt inn i grupper på tre eller fire, og sammen holdt de tre 45 minutters foredrag for alle 10.klassingene på sin skole. Ved bruk av spill, video og arbeidsoppgaver, samt diskusjoner i klassen, fikk de sine medelever til å tenke kritisk over hvorfor de ikke vil la seg behandle for astma.

Steg 3: 10.klassingene satte sammen de mest sentrale punktene og lærte det videre til 7.klassingene. Deres presentasjoner inneholdt skuespill og sang, med låter som for eksempel ”Ikke røyk”, ”Astma kan drepe” og ”Besøk legen din”.

Resultatet

75 prosent av deltagerne hadde vært hos legen og fått diagnosen astma.

I den første spørrerunden svarte mange av elevene at sykdommen gikk utover livskvaliteten deres; dette gjaldt særlig for jentene.

Da forskerne sammenlignet svarene fra de to rundene, var det tydelig at dette hadde endret seg i positiv retning for elevene som hadde deltatt i Trippel-A programmet. I denne gruppen rapporterte 25 prosent (28 elever) om forbedring, mens den andre gruppen som ikke hadde gjennomført programmet opplevde 12 prosent en forverring.

Også aktivitetsnivået hadde økt hos de elevene som deltok i programmet.

Effekten på Trippel-A programmet var sterkest blant 10. klassingene, og generelt blant jentene.

Mindre fravær

Plager på grunn av astma ble kraftig redusert hos de elevene som hadde deltatt i programmet. Det ga også utslag i mindre fravær på skolen. Samtidig ble langt færre antall anfall registrert i den tre måneder lange perioden.

På de andre skolene, der de ikke fulgte Trippel-A programmet, var fraværet det samme. Her ble det også rapportert om en økning av tilfeller med astmaanfall på samme tid.

Dette gjelder kun for 10.klassingene, på 7.trinn ble det ikke registrert noen endringer verken i fravær eller antall anfall.

Studiens begrensninger

Selv om spørreskjemaene benyttet for denne undersøkelsen regnes som svært pålitelige, er det noen svakheter ved studien. Den første spørrerunden ble foretatt i februar (1998), som er sommer i Australia. Den andre runden foregikk i oktober som er en vårmåned. Man må derfor ta høyde for at en del av de registrerte endringene hos elevene skyldes forandring i årstid.

Videre la man merke til at elevene slurvet litt i utfyllingen av skjemaet på spørsmålene om livskvalitet i andre del av undersøkelsen. Grunnlaget for sammenligning er derfor ikke helt nøyaktig.

Ungdom hører på ungdom

Tidligere forsøk på å lære ungdom om astma har vært mislykket. Det er blant annet blitt arrangert undervisningsprogram på sykehus, men problemet er at de ikke appellerer til denne aldersgruppen. Gjennom denne studien ser man tydelig at den mest effektive måten å gi ungdom erfaring om astma, er å la dem lære av hverandre. Som oftest foretrekker de å få råd hos jevnaldrende. Budskapet blir lettere mottatt når det kommer fra noen som de kan relatere seg til.

Kilde: S. Shah, J.K Peat, E.J Mazurski et. Al, Effects of peer led programme for asthma education in adolescents: cluster randomised controlled trial, BMJ, 2001; vol. 322, p.583