Pasienter med KOLS opplever periodevis forverring av sykdommen. En undersøkelse viser at tett oppfølging i hjemmet ved forveringer av kronisk obstruktiv lungesykdom er like effektivt som et sykehusopphold.

Hjemmesykehus

Etablering av ”hjemmesykehus” er blitt prøvd i utlandet for å se om det kan være mulig å unngå, eller forkorte sykehusinnleggelser ved å etablere tett kontakt mellom sykehuset og helsepersonell med spesialkompetanse hjemme hos pasienten.

Behandling hjemme eller i sykehus?

Sju studier med totalt 754 KOLS-pasienter, der pasientene fikk tilbud om enten hjemme-sykehus eller standardbehandling i sykehus, ble inkludert i undersøkelsen. De fleste pasientene som ble behandlet hjemme hadde først et kort sykehusopphold bak seg. ( Fra 2 timer til 2 dager.) De fikk deretter tett oppfølging i hjemmet av spesialsykepleiere og spesialtrent allmennlege. Pasientene som ble innlagt fikk standardbehandling og oppfølging ved sykehuset til de ble skrevet ut. (Det må nevnes at av de aller sykeste pasientene ble alle behandlet i sykehus.)

Ingen forskjell

Det var ingen forskjell i dødelighet eller hyppighet av reinnleggelser i sykehus mellom gruppene etter 2,5 måneders oppfølging. Hjemmebehandlingen viste seg å være et trygt og tilfredsstillende behandlingsalternativ til innleggelse i sykehus. Kostnadsanalyser ble presentert i fire studier, der man konkluderte med mellom 20 og 50 prosent kostnads-besparelse, og betydelig antall sparte liggedøgn i sykehus for hjemmesykehus-gruppen.

KOLS-pasienter i Norge

I 2003 var det i Norge 43 000 innleggelser med KOLS som hoved- eller bidiagnose, hvorav 9 000 KOLS som hoveddiagnose. Cirka 2/3 var øyeblikkelig hjelp-innleggelser. I gjennom-snitt lå disse pasientene 7,4 døgn i sykehus.

Hjemmesykehus i Norge?

Man kan ikke uten videre overføre forskningsresultater fra andre land til norske forhold, men studiene er interessante. Kanskje kan man i fremtiden organisere helsetilbudet på andre måter enn i dag uten at det går utover pasientene eller kvaliteten på behandlingen? For å trekke en endelig konklusjon om denne typen behandling i Norge er det i følge ekspertene ønskelig med en eller flere norske studier.

Kilder:

BMJ 2004; 329: 315 - 8.
Tidsskrift for den norske legeforening , 2004; 124: 2463