Salget av legemidler for behandling av overvekt øker i Norge og i mange andre land i verden.

I Norge finnes det to slike medikamenter på markedet, Reductil og Xenical. De selges etter resept fra lege.

Hvem kan behandles med medikamenter?

For å kunne starte med medikamenter for behandling av overvekt bør pasienten ha en kroppsvektindeks på over 30. Kroppsvektindeks er en internasjonal målemetode, brukt av Verdens helseorganisasjon, som vurderer kroppsvekten i forhold til høyden.

En kroppsvektindeks på over 30 betegnes som fedme og innebærer en betydelig helsefare med økt risiko for sykdom og død.

Dersom en pasient har kroppsvektindeks på over 27 og andre riskikofaktorer i tillegg som for eksempel diabetes, høye kolesterolverdier eller høyt blodtrykk, kan medikamenter mot overvekt også være aktuelt å forsøke.

Forutsetninger for behandling

Behandlingen skal alltid skje i samarbeid med en lege og medikamentet er ment som et tillegg til andre vektreduserende tiltak, som kostholdsveiledning og regelmessig fysisk aktivitet tilpasset den enkelte.

Etter endt medikamentell behandling stabiliserer man vekten ved å fortsette med et sunt kosthold og jevnlig fysisk aktivitet.

Legen som skriver ut medikamentet vil vurdere om pasienten lider av sykdommer eller helseproblemer som tilsier at det må tas særskilte hensyn ved bruk av medisiner mot overvekt.

Reductil og Xenical kan påvirke effekten av andre legemidler. Legen vil derfor også ta stilling til om de kan brukes sammen med Reductil og Xenical.

Reductil

Reductil inneholder virkestoffet Sibutramin. Det virker ved å øke konsentrasjonen, og dermed effekten, av signalsubstansene serotonin og noradrenalin i kroppen.

Disse stoffene stimulerer metthetsfølelsen og appetitten reduseres. I tillegg antas Reductil å øke kroppens varmeproduksjon, noe som fører til et høyere energiforbruk.

Tablettene finnes i to ulike doseringer og skal taes en gang om dagen. Doseringen kan, i samråd med lege, økes etter hvert, hvis man ikke oppnår tilstrekkelig effekt.

Reductil har som alle andre legemidler bivirkninger. De fleste bivirkningene oppstår tidlig i behandlingen og vil oftest avta etter hvert og forsvinne etter endt behandling.

Bivirkningene som forekommer oftest er:
- forstoppelse
- munntørrhet
- søvnforstyrrelser
- kvalme
- svetting
- endret smak
- ørhet
- hodepine
- raskere puls
- økt blodtrykk

Pasienter med høyt blodtrykk skal følges tett opp av lege, da Reductil kan øke blodtrykket ytterligere.

Xenical

Xenical er et medikament med virkestoffet Orlistat. Det hindrer kroppen i å ta opp mye av fettet vi spiser. Fettet skilles i steden ut med avføringen.

Tablettene skal taes tre ganger om dagen i forbindelse med måltid. Dersom måltidet ikke inneholder fett bør tabletten sløyfes.

De valigste bivirkningene ved bruk av Xenical er:
- løs og hyppig avføring
- luftproblemer

Ellers forekommer blant annet:
- uregelmessig menstruasjon
- luftveisinfeksjoner
- hodepine
- tretthet
- redusert blodsukker hos diabetikere

Bivirkningene avtar som regel etter hvert.

Personer med diabetes skal følges av lege ved behandling med Xenical. Ofte må dosene av medisiner mot diabetes justeres.

Ingen refusjon

Behandling med Reductil og Xenical refunderes som regel ikke og må betales av pasienten selv. Medikamentene koster mellom 600 og 750 kroner for en måneds bruk.

Skattefradrag

Utgangspunktet for innvilgelse av særfradrag for sykdomsutgifter er at vedkommende har en varig sykdom eller annen svakhet, som for eksempel fedme.

Varighetskravet vil normalt anses som varig dersom tilstanden har vart i minst to år eller må antas å vare i minst 2 år. Kroniske lidelser, eller fedme, vil således kunne omfattes av sykdomsfradraget, dog under forutsetning av at varighetskravet er oppfylt.

Det presiseres videre at sykdomsutgifter omfatter blant annet kostnader til egenandeler i den offentlige helsetjenesten, kostnader til egnede medisinske hjelpemidler, eventuelle merkostnader til å holde en bestemt diett, kostnader til reise til offentlige sykehus for behandling.

Fradrag for sykdomsutgifter føres i post 3.5 i selvangivelsen. Legeattest samt kvitteringer/redegjørelse medtas som vedlegg til selvangivelsen.

For inntektsåret 2005 blir det gitt fradrag for dokumenterte utgifter over kr. 9.180. Godkjennes sykdomskostnader som er større enn dette beløpet, fastsettes særfradraget lik kostnadene.