Det ser ut til at fedme ofte "ligger i familien". Man har lurt på om dette skyldes medfødte egenskaper, eller om man tilegner seg foreldrenes mat- og mosjonsvaner. I en studie fra Danmark har man forsøkt å finne svar på dette.

Forskerne undersøkte om eneggede tvillinger oftere er overvektige enn toeggede tvillinger. Eneggede tvillinger har de samme genene fra mor og far, mens toeggede tvillinger har en tilfeldig blanding av gener fra foreldre på samme måte som vanlige søsken. Det viser seg å være en større samsvar i graden av fedme blant eneggede enn blant toeggede tvillinger. Det tyder på at fedme er en egenskap som blir bestemt av genene.

En annen måte å belyse denne problemstillingen på er å undersøke barn som tidlig i livet har blitt adoptert av foreldre de ikke er i slekt med. Den største undersøkelsen med denne metoden tyder på at sannsynligheten for å utvikle fedme blir bestemt av de biologiske foreldrenes egenskaper og ikke oppvekstvilkårene hos adoptivforeldrene.

Man har også studert om tvillingpar som blir adskilt i spedbarnsalderen og som vokser opp hver for seg har samme grad av fedme som de tvillingparene som vokser opp sammen. Det viste seg at hvilket hjem man vokser opp i ikke har stor betydning for om man blir overvektig. Dette styrker også teorien om at fedme blir bestemt av genetiske egenskaper.

Forskning viser således at fedme i stor grad skyldes genene vi får fra våre foreldre. Grunnen til at enkelte gener fører til fedme er trolig ved å øke apetitten. Hvis man har lett for å legge på seg, er det derfor ekstra viktig å være oppmerksom på kostholdet og å være aktiv.

Kilde: Ugeskrift for Læger 2006
Foto: © iStockphoto.com/pkruger