Hvor analyseres dopingprøvene?

Alle dopingprøver tatt i Norge og av norske utøvere under internasjonale stevner i utlandet blir analysert ved et laboratorium som har godkjennelse (akkreditering) fra den Internasjonale Olympiske Komité. Dette innebærer en garanti for at laboratoriet faglig og utstyrsmessig holder en høy internasjonal standard, og blir gjenstand for konstant overvåkning av den Internasjonale Olympiske Komité. Dersom laboratoriet gjør feil under analyse av tilsendte kontroll-prøver fra IOC, mister laboratoriet godkjennelsen. Det samme kan skje dersom IOC blir oppmerksom på at laboratoriet har gjort feil under analyser av nasjonale eller internasjonale prøver, eller dersom laboratoriet ikke har fulgt den etikk som er beskrevet i IOC's krav.

Kan det skje feil på laboratoriet?

Det er menneskelig å feile, og selvsagt kan det skje også i et IOC-laboratorium. Når det er sagt, må det imidlertid understrekes at det er lagt inn en rekke kontrollrutiner for at slike feil skal bli oppdaget før det endelige resultatet foreligger. Laboratoriet må kunne dokumentere ved originale journalark og analyseutskrifter at alle ledd i prosedyrene er fulgt under analysen av prøven. Med det totale kontrollsystem som utføres i IOC-akkrediterte laboratorier synes det rimelig å konstatere at det er grunn til å tillegge resultatet av selve analysen stor tiltro.

Dersom jeg mener prøveresultatet er galt - hva kan jeg gjøre da?

B-prøven skal være uåpnet når du får beskjed om analyseresultatet av A-prøven. Samtidig får du beskjed fra NIF om at det vil bli gjennomført en analyse av B-prøven, og at du er velkommen til å være tilstede under hele analysen i laboratoriet. Dersom du vet at du er uskyldig, og at analyseresultatet sannsynlig er galt, bør du først og fremst opplyse Norges Idrettsforbund om ditt synspunkt, og be om ekstra tid til å få bedømt prøveresultatet hos en uavhengig ekspert. Be samtidig Idrettsforbundet skaffe til veie alle data fra analysen, slik at du kan sende dem til eksperten. Du må få tak i en ekspert i analyser med bred kunnskap om såkalt massespektrometri. En slik ekspert finner du bl a ved kjemiske, biokjemiske og farmakologiske institutter ved universitetene, og ved enkelte av de store universitetssykehusene.

Er det nødvendig å stille på laboratoriet under analysen av b-prøven?

Du må takke ja til å være med på analysen av B-prøven, men det er viktig å be om at analyseeksperten får følge med deg i laboratoriet. En sammenligning mellom analyseresultatene av A- og B-prøven er viktig for å avsløre evt manipulasjon, ombytting av prøver og analysefeil.