Tidligere i år ble det lagt frem forskning der det blir hevdet at snus ikke er kreftfremkallende.

Studien ble foretatt av forskere ved P.N. Lee Statistics and Computing Ltd i Storbritannia, og konkluderte med at det var svært begrenset negativ helseeffekt ved bruk av dagens amerikanske tyggetobakk og skandinavisk snus.

- Vårt arbeid viser veldig tydelig at, i motsetning til røyking, så er det liten eller ingen risiko for kreft ved bruk av røykfri tobakk, uttaler Peter Lee i en pressemelding.

Nå sier Tore Sanner, professor ved Institutt for kreftforskning og leder i Tobakksfritt at en av forfatterne bak studien, P.N. Lee, er en velkjent støttespiller for tobakkindustrien og har også vært det i Norge.

I rapporten informeres det om at studien er finansiert av the European Smokeless Tobacco Council.

Ulike synspunkter

Foreløpig er det relativt få studier som belyser sammenhengen mellom snusbruk og kreft, i motsetning til forbindelsen mellom tobakksrøyk og kreft, som har vært studert i over et halvt århundre.

Tidligere i år ble det påpekt av en rekke fagfolk at snusforskningen blir utført på utdatert grunnlag. Datagrunnlaget forskningen har brukt for å trekke konklusjoner om kreftfaren forbundet med snusbruk, er foretatt mellom 1978-1992. De siste 20 årene har imidlertid nivået av de kreftfremkallende stoffene, nitrosaminer, blitt betydelig redusert i skandinavisk snus.

En rapport fra Kunnskapssenteret fra 2000 og en rapport fra den britiske legeforeningen fra 2005, viser at nivået av nitrosaminer i skandinavisk snus er et sted mellom 0,5 og 2,8 mikrogram per kilo, mot hele 20-30 mikrogram for 25 år siden. Dette faktumet blir sjelden opplyst om når nye funn om snus og kreftfare analyseres på bakgrunn av de gamle dataene.

Fastholder kreftfare

Til tross for disse nye opplysningene, fastholder både Kreftforeningen og Helsedirektoratet at snus er kreftfremkallende, og de støttes av snusforsker Olof Norèn ved det Karolinska Institutet i Stockholm.

Selv om nitrosaminnivået i snus har gått ned siden disse dataene ble samlet inn, er han likevel bekymret på grunn av uvissheten om hva nye snustyper som brukes av unge i dag kan gi av helseskader.

Fungerende sjef på tobakkavdelingen i Helsedirektoratet, Hege Wang, sier til forskning.no at de forholder seg til oppsummert forskning som blant annet EU har kommet med.

– Kreftforeningen fastholder, i likhet med helsemyndighetene, at snus øker risikoen for kreft. Derfor anbefaler vi ikke bruk av snus. Spesielt bekymret er vi for økningen av snusbruk blant ungdom og hva det kan føre til av helseskade på sikt, inkludert kreft, sier avdelingssjef i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei.

Både Verdens helseorganisasjon og EU og har klassifisert snus som kreftfremkallende. Snusen som brukes i Norden øker risiko for kreft i bukspyttkjertel og spiserør.

Snus inneholder mer enn 30 kreftfremkallende stoffer. Stoffene som er forbundet med kreftrisiko er først og fremst nitrosaminer (TSNA), polysykliske hydrokarboner (PHA) og tungmetaller.

Kilder:

Review: Smokeless tobacco and cancer. Dr Paolo Boffetta et al. Lancet Oncology Volume 9, Number 7.

Health Effects of Smokeless Tobacco Products. European Commission/Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks

Smokeless Tobacco and some Tobacco-specific N-Nitrosamines. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Human, Volume 89

Kreftforeningen
Forskning.no