Hva vet man om røyking og sykefravær?

Statens helseundersøkelse har utført en hjerte-karundersøkelse som omfatter kvinner og menn i alderen 35 til 49 år. Av hjertefriske ikke-røykere var 3% av kvinnene og 2.5% av mennene sykemeldt da de møtte til undersøkelsen. Hos røykere uten hjertesykdom økte sykmeldingshyppigheten jevnt med antall sigaretter pr.dag. De som røykte over 20 sigaretter hadde dobbelt så stort sykefravær som ikke-røykere. Denne økningen fant sted på samme vis i ulike sosio-økonomiske grupper, og den hadde ingen annen forklaring enn den sykdomsfremkallende virkning av sigarettrøyken.

Sykefravær

Kreft

Hva er omfanget av kreft relatert til røyking?

Når tallet for dødsfall pga. kreft er langt høyere enn tallet for antall krefttilfeller, skyldes det at de kreftformer som forårsakes av røykingen, har en langt dårligere utsikt til helbredelse alvorligere(alvorlig prognose) prognose enn gjennomsnittlig for alle kreftformer samlet.

Hjerteinfarkt

Hva med omfang av hjerteinfarkt relatert til røyking?

En forsiktig antagelse vil være at 25% av dødsfall av hjerteinfarkt kunne vært unngått hvis røyking ikke forekom. Dette betyr totalt ca. 3000 dødsfall årlig.

Alle røykerelaterte dødsfall samlet

Hvor mange dødsfall vil man anta er relatert til røyking?

Av unge mennesker som begynner å røyke og fortsetter med det, vil halvparten dø av sykdommer som skyldes deres røyking. En fjerdedel rammes før de fyller 70 år og disse røykerne vil i gjennomsnitt miste 23 år av sine liv. En norsk undersøkelse viser at 7500 dødsfall årlig har sammenheng med røyking, som dermed tar langt flere liv enn alkohol, narkotika, bilulykker, branner, mord, selvmord, og aids tilsammen. I verdensmålestokk dør det for tiden nær 3 millioner av røykesykdommer. Dette tallet vil øke til ca. 10 millioner omkring år 2020, fordi røyking nylig har økt så sterkt i de fattige landene.