Forskere strides om det er blitt farligere å bo i Norge. Siden 1960 har anmeldte lovbrudd steget betydelig. Økningen gjelder først og fremst tyverier, trafikkforseelser og narkotikaforbrytelser.

Samtidig har politiet fått mer effektive rapporteringsrutiner, og det har ført til at vesentlig flere lovbrudd nå blir registrert. Dessuten anmelder vi i dag krenkelser vi tidligere ofte lot passere. På den annen side er det fortsatt mange viktige saker som ikke blir anmeldt. Det gjelder særlig overgrep innen familien. For øvrig skyldes økningen i antall forbrytelser at det nå bor cirka 25 prosent flere mennesker i Norge sammenlignet med begynnelsen av 60-tallet.

Fra den gang fram til begynnelsen av 1970-årene var antallet alvorlige voldsforbrytelser ganske stabilt. Det etterfølgende ti årene steg hyppigheten betydelig. Deretter har for eksempel antall drap endret seg lite, og de siste 18 årene har ikke volden økt. Det viser både Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser og antall skader forårsaket av vold som blir behandlet i helsevesenet. Enkelte forskere påpeker at levekårsundersøkelsen ikke gir et dekkende bilde av voldsutviklingen fordi en del personer som utøver eller blir utsatt for vold lever litt på utsiden av samfunnet og ikke deltar i slike undersøkelser.

En ny undersøkelse fra Skottland viser at skillet mellom utøver og offer ofte er uklart. De fleste ofre for kriminalitet er knyttet til problematiske miljøer og mange bryter selv loven senere. Omvendt er den som begår kriminelle handlinger selv svært utsatt for å bli rammet av vold. Sannsynligheten for å bli angrepet uten forvarsel på gaten hvis man er en lovlydig borger er meget beskjeden. Slike hendelser forekommer likevel og bidrar sterkt til å skape den frykten vi føler - kanskje særlig storbyene.

Det er naturligvis viktig å sette fokus på slike episoder, men det er tvilsomt om media i dag gir et riktig bilde av hvilken risiko vi faktisk er utsatt for. Skaper man en til dels ubegrunnet frykt i befolkningen fordi oppslag om vold, drap, konflikter og kriser selger aviser og trekker tv-seere?