De fleste mennesker legger merke til om helsetilstanden endrer seg når de får en behandling. Man er spesielt oppmerksom på tegn til bedring og mulige bivirkninger av tiltaket. Ofte er det vanskelig å avgjøre om endringer skyldes behandlingen.

Dette er belyst i en amerikansk og en tysk undersøkelse med til sammen 544 kvinnelige og mannlige deltakere. De fleste var i tjueårene. Samtlige ble grundig undersøkt uten at man fant tegn til sykdom. De brukte heller ingen medisiner. Deltakerne ble spurt om hvilke symptomer de hadde hatt de siste tre dagene forut for undersøkelsen. De svarte som følger:

Få deltakere hadde ingen symptomer. Å ha en eller flere helseplager ser faktisk ut til å være så vanlig at det rett og slett er ”unormalt” å kjenne seg helt frisk. Det gjør det vanskelig for den enkelte å vurdere om en behandling har bivirkninger. Tilsvarende blir eventuell bedring også ofte urettmessig tilskrevet behandlingen.

Når man vurderer en ny behandling vitenskapelig sammenlikner man gjerne effekt og bivirkninger blant personer som bruker en medisin med en gruppe som får et uvirksomt middel (såkalt placebo). I slike undersøkelser angir som regel omkring halvparten av deltakere god effekt og ulike bivirkninger av det uvirksomme middelet.

Av dette kan vi kanskje trekke følgende konklusjoner:

Kilde: Bandolier