Polycystisk ovarialsyndrom (PCOS) rammer omtrent seks prosent av kvinner i fruktbar alder. Tilstanden er kjennetegnet av uønsket hårvekst, tendens til kviser, overvekt, uregelmessige menstruasjoner og ufrivillig barnløshet.

Symptomene har nær sammenheng med at blodets innhold av insulin er for høyt. Det høye nivået skyldes at man ikke er tilstrekkelig følsom for hormonet. Kroppen produserer derfor mer insulin for å kompensere den reduserte effekten. Den medisinske betegnelsen er insulinresistens og skyldes trolig en blanding av medfødte egenskaper og overvekt. Legemiddelet metformin som i Norge finnes i medikamentene Metformin og Glucophage nedsetter kroppens behov for og derved produksjon av insulin. Undersøkelser tyder på at middelet kan redusere overvekten og uønsket hårvekst.

Man har nylig vurdert om metformin øker fruktbarheten hos ufrivillig barnløse kvinner med PCOS. Britiske forskere fant til sammen 13 undersøkelser som har vært gjennomført med en vitenskapelig metode (randomiserte kontrollerte studier) som gjør at man kan feste lit til resultatene. Undersøkelsene omfattet til sammen 543 kvinner med PCOS. Da de foretok en samlet analyse (metaanalyse) av resultatene fant de at andelen kvinner som ble gravide var nesten fire ganger større i gruppen som brukte metformin enn i gruppen som ikke fikk slik behandling.

Andre undersøkelser tyder på middelet også gir kvinner med PCOS en viss beskyttelse mot ufrivillig abort. Det er spesielt viktig når man har problemer med å bli gravid. Denne virkningen av metformin er foreløpig svakere underbygget enn effekten på fruktbarheten. Man vet heller ikke med sikkerhet at medikamentet er trygt for fosteret, selv om erfaringene så langt tyder på det.

Kilde: British Medical Journal