Rød solhatt er et populært middel mot forkjølelser. En rekke undersøkelser har imidlertid vist at det verken forkorter varigheten eller intensiteten av plagene.

Solhattprodukter blir ikke anbefalt til gravide og barn på grunn av utilstrekkelig erfaring med slik bruk. Man har nå vurdert effekt og bivirkninger hos barn mellom 2 og 11 år. Til sammen 407 barn gjennomgikk 707 forkjølelser i løpet av forsøkperioden. Barna ble tilfeldig delt i to grupper. Deltakerne i den ene gruppen fikk ekstrakt av rød solhatt ved første tegn på forkjølelse og de etterfølgende ti dagene. Barna i den andre gruppen fikk et uvirksomt middel (placebo). Alle ble deretter fulgt opp gjennom fire måneder.

Varigheten og omfanget av forkjølelsene var lik i de to gruppene. Hyppigheten av bivirkninger var også den samme med unntak av utslett som forekom oftere blant dem som hadde brukt rød solhatt. To av barna som fikk dette middelet fikk akutte pusteproblemer som krevde innleggelse i sykehus og behandling med kortison.

Blant dem som hadde fått solhatt avtok sannsynligheten litt (12,1 prosent) for å bli rammet av en ny forkjølelse. Dette er et interessant funn, men det bør bekreftes i en ny undersøkelse før man tillegger det vekt.

Kilde: JAMA 2003; 290:2824-30