Deprimerte mennesker har ofte lav selvtillit, føler lite håp for framtiden og trekker seg fra sosial omgang med andre. Mange sliter med skyldfølelse og et ønske om å påføre seg selv skade kan bli påtrengende stor. Nesten 15 prosent av mennesker som er rammet av depresjon begår selvmord.

I behandling av middels og dype depresjoner bruker man ofte antidepressive medikamenter. Man har hatt mistanke om at enkelte midlene kan forsterke selvmordsfaren. Studier der man sammenligner ordentlig medisin og narremedisin (placebo) har gitt oss noen svar.

Man finner en økning av selvmordsforsøk blant de som bruker reell medisin i forhold til de som får placebo. Antall forsøk med dødelig utfall er derimot likt for begge pasientgruppene. Det er ikke avgjørende hvilket antidepressivt medikament man velger. Risikoen er den samme for de ulike preparatene.

Samlet viser kliniske erfaringer og de nevnte studier at man trygt kan bruke medikamenter mot depresjon i terapien av voksne, og at effekten er god. Legen kan begrense farene med hyppige konsultasjoner og ved å tilpasse dosen. I tillegg er det fordelaktig å involvere familien og andre som kan støtte pasienten.

Kilde: British Medical Journal 2005