Overvektige kvinner har større risiko enn menn for å utvikle astma og allergi ifølge en ny studie.

Astma og overvekt

I flere studier har man sett en sammenheng mellom astma og overvekt. Det har vært vanskelig å trekke en sikker konklusjon fordi man har hatt problemer med å skille astmasymptomer fra pusteproblemer som følge av overvekten.

Generelle symptomer ved astma

Astma kjennetegnes ved anfallsvise pustevansker, økt slimproduksjon og hoste. Symptomene skyldes forsnevringer i luftveiene som hindrer luftstrømmen til og fra lungene.

Pustebesvær og overvekt

Overvekt defineres i forhold til høyde og vekt (vekten delt på høyden ganget med høyden). En kroppsmasseindeks, BMI, på over 25 defineres av WHO som overvekt. Ved økende BMI blir det tyngre å bevege seg, og pustebesvær kan oppstå selv ved moderat anstrengelse. Åndenød ved aktivitet henger selvfølgelig også sammen med kondisjonsnivå.

En studie av 1000 personer

For å se nærmere på sammenhengen mellom BMI, astma og allergi ble det satt i gang en studie på New Zeland der man fulgte 1000 barn fra samme årskull. Fra deltagerne var 9 til 26 år gamle ble de innkalt til flere legeunderøkelser hvor de ble undersøkt for astma og allergi og fikk målt BMI og lungefunksjon.

Kvinner, astma og overvekt.

Studien viste en klar sammenheng mellom overvekt hos kvinner og risiko for å utvikle astma, allergi, piping i luftveiene og nedsatt lungefunksjon. Forskerne fant at 28 % av alle astma-tilfeller hos kvinner etter 9 års alder kan settes i sammenheng med overvekt.

Menn, astma og overvekt.

Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom overvekt og økt risiko for astma og allergi hos menn.

Hvorfor denne forskjellen?

Sammenhengen mellom overvekt og astmarisiko ser bare ut til å gjelde for kvinner. Årsaken til dette er ukjent, men man vet at kroppens hormoner påvirker forholdet mellom fett og muskler i kroppen. Fett utgjør prosentvis en større andel av kroppsvekten hos kvinner enn hos menn. Forskerne tror at hormonene som er ansvarlig for denne ulikheten også påvirker sannsynligheten for å utvikle astma og allergi.

Kilde: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Vol 171. pp. 440-445, (2005)