Polycystisk ovarialsyndrom (PCOS) rammer omtrent seks prosent av kvinner i fruktbar alder. Tilstanden er kjennetegnet av uønsket hårvekst, tendens til kviser, overvekt, uregelmessige menstruasjoner og ufrivillig barnløshet.

Årsaken til blødningsforstyrrelsene og barnløsheten ved PCO er manglende eggløsninger. Problemene har nær sammenheng med at blodets innhold av insulin er for høyt. Det høye nivået skyldes trolig en blanding av medfødte egenskaper og overvekt, og fører til at eggstokkene øker sin produksjon av mannlige hormoner. De mannlige hormonene forårsaker hårveksten, kvisene og de manglende eggløsningene. Den psykiske belastningen som lidelsen medfører kan også være en medvirkende årsak til at eggløsningene uteblir. De mannlige hormonene øker for øvrig risikoen for å pådra seg sykdommer i hjertet og blodårene. Det er dessuten økt hyppighet av diabetes blant kvinner med PCOS.

I behandling av PCOS er vektreduksjon viktig ettersom det reduserer kroppens produksjon av insulin og derved de mannlige hormonene. Vektreduksjonen bør først og fremst skje ved hjelp av et fornuftig kosthold og mosjon. Det er viktig å ikke røyke ettersom røyking både svekker fruktbarheten og er ugunstig for hjertet og blodårene. Operasjon hvor man borrer små hull i eggstokkene, kan være til god hjelp når ufrivillig barnløshet er kvinnens hovedproblem fordi eggstokkenes produksjon av mannlige hormoner derved avtar for en periode.

Legemiddelet metformin som i Norge finnes i medikamentene Metformin og Glucophage nedsetter kroppens behov for og derved produksjon av insulin. Undersøkelser tyder på at middelet kan redusere overvekten og uønsket hårvekst. Man har nylig vurdert om metformin øker fruktbarheten hos ufrivillig barnløse kvinner med PCOS. Britiske forskere fant til sammen 13 undersøkelser som har vært gjennomført med en vitenskapelig metode (randomiserte kontrollerte studier) som gjør at man kan feste lit til resultatene. Undersøkelsene omfattet til sammen 543 kvinner med PCOS. Da de foretok en samlet analyse (metaanalyse) av resultatene fant de at andelen kvinner som ble gravide var nesten fire ganger større i gruppen som brukte metformin enn i gruppen som ikke fikk slik behandling.

Andre undersøkelser tyder på middelet også gir kvinner med PCOS en viss beskyttelse mot ufrivillig abort. Det er spesielt viktig når man har problemer med å bli gravid. Denne virkningen av metformin er foreløpig svakere underbygget enn effekten på fruktbarheten. Man vet heller ikke med sikkerhet at medikamentet er trygt for fosteret, selv om erfaringene så langt tyder på det.

Kilde: British Medical Journal