En ny undersøkelse viser at en av seks norske barn under 12 år blir mobbet. De kan få slengbemerkninger og ubehagelig erting, slag og spark eller de blir stengt ute fra vennegjenger, situasjoner eller samvær med andre.

Her er noen eksempler på hva barn og unge anser som mobbing.

- Å bli kalt navn
- Å bli ertet og trakasert over lang tid
- Å bli dyttet og dratt rundt omkring
- Å bli slått eller angrepet
- Å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt
- Å få et rykte om seg spredt
- Å bli ignorert og satt utenfor
- Å bli tvunget til å gi fra seg penger eller noe annet en eier
- Å bli angrepet på grunn av rase eller religion

Disse blir hyppigst mobbet:

- Gutter
- Barn som har et psykisk eller fysisk handicap
- Barn fra familier der foreldre har lav utdannelse eller sosial status
- Barn av enslige foreldre.

Barn og unge som mobbes sliter ofte med hodepine, ryggsmerter, ”vondt i magen” og svimmelhet. Enda vanligere er engstelse, depresjon, ensomhet og rastløshet. Jo oftere et barn blir mobbet, jo større er risikoen for helseplager. Mobbingen kommer i en periode når barna er inne i en viktig psykisk og sosial utvikling. De som blir mobbet for derfor ofte varige skader.

Undersøkelsen viser at mobbing dessverre er et like hyppig problem i førskolealder som blant litt eldre barn. Dette har tidligere vært viet lite oppmerksomhet. Denne studien viser det er behov for en mer aktiv holdning for å motvirke mobbing i barnehagene.

Blir du mobbet?

Her er noen forslag til hva du kan gjøre skrevet av andre barn og ungdom.

- Stå i mot! Du fortjener det beste og skal ikke tolerere noe annet!
- Ikke noe problem er for lite. Gjør noe med det før det blir for stort.
- Finn deg nye venner. Verden er full av snille mennesker.
- Det er mobberne som har et problem, ikke du!
- Si i fra til noen du har tiltro til.
- Vedkommende vet kanskje ikke at du blir såret. Opplys om det!
- Ta del i aktiviteter og engasjer deg. Ikke bli sittende inne.
- Tro på deg selv!
- Det er ikke deg det er noe galt med!
- Ikke hold problemene for deg selv. Da blir det aldri bedre. Snakk om det!
- Vær deg selv, og vær stolt!
- Ta vare på vennene dine. De er dine beste støttespillere!
- Ingen kan fortelle deg hvordan du skal være.
- Vis klart hvor du setter grenser når en kommentar sårer. Det skaper respekt!
- Husk at du aldri er alene.

Kilde: Folkehelseinstituttet og Barneombudet