En ny studie viser at kvinner er spesielt utsatt for å bli rammet av den kroniske lungesykdommen KOLS. Den norske lungespesialisten Anne Naalsund ved Rikshospitalet mener derfor at alle kvinner som røyker jevnlig bør få testet lungefunksjonen hos legen.

En av seks personer som røyker blir etter hvert rammet av KOLS. Og kvinnene er spesielt utsatt. De har derfor oftere enn menn behov for ekstra tilførsel med surstoff. Det er også flest kvinner som blir utredet med sikte på lungetransplantasjon. Behandling med surstoff eller lungetransplantajon er tiltak man vurderer når annen behandling ikke har tilstrekkelig effekt.

Det er nødvendig at både helsepersonell og folk flest oftere tenker på muligheten for KOLS hos en kvinne som sliter med kronisk hoste og pusteproblemer. Kvinner får gjerne diagnosen astma når de beskriver slike symptomer. Det forsinker behandlingen. Leger bør på sin side bli flinkere til å måle lungefunksjonen på sine kvinnelige pasienter.

Det er en klar sammenheng mellom røykevaner og sjansen for å utvikle KOLS. Røykeslutt er det eneste tiltaket som i vesentlig grad bedrer livsutsiktene hos personer som er rammet av denne sykdommen. I gjennomsnitt forkortes livet med syv minutter for hver sigarett man røyker. Hvis man er storrøyker og begynner å røyke i ung alder, fører dette til mange tapte leveår. Forut for dette må man slite med betydelig nedsatt livskvalitet når man etter hvert rammes av sykdommene som røyken forårsaker.

Kilde: LHL