Hvordan går det egentlig med de eldre i Norge?

To av tre 75-åringer mener de har god helse, til tross for at risikoen for sykdom og funksjonshemming øker med årene. Én av tre beholder helsa livet ut.

Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet som har sett på helsetilstanden blant eldre nordmenn.

Rapporten tar for seg:

- Sykdommer blant eldre
- Levevaner og levekår
- Utviklingen i fremtiden

Eldres helse

De aller fleste eldre kvinner og menn mener de har en bra helse.

70 prosent i aldersgruppen 65-74 år regner helsa si som god eller meget god. 65 prosent over 75 år oppgir det samme.

En av tre eldre beholder helsa inntil kort tid før de dør. Over halvparten trenger derimot hjelp de fire-fem siste årene på grunn av demens eller annen sykdom.

Levealderen i Norge øker, noe den trolig vil fortsette med. Siden 50-tallet har gjennomsnittlig levealder blitt ti år høyere.

I dag kan nyfødte jenter og gutter regne med å leve til de er henholdsvis 82 og 78 år.

I 2060 tror forskere levealderen vil ligge mellom 87-93 år for kvinner og 83-88 år for menn.

Sykdommer blant eldre

Immunforsvaret svekkes med alderen og risikoen for sykdommer blir større. Det gjelder særlig kreft og hjerte-karsykdommer.

Den statistiske kreftrisikoen for 70-80 åringer er den samme som for 35 år siden. Likevel får flere kreft enn tidligere ettersom flere når en levealder der sannsynligheten for kreft er høy. Det samme gjelder for hjerte-karsykdommer som først og fremst rammer eldre over 80 år.

Eldre er også mer utsatt for infeksjoner, og det antas at det i gjennomsnittet dør 1000 eldre hvert år av influensa. Alle over 65 år blir derfor anbefalt å vaksinere seg.

Demens rammer hyppigst de over 80 år. En av fem trenger pleie på grunn av denne sykdommen de siste leveårene. 66 000 nordmenn er i dag rammet, og 10 000 nye personer får demens hvert år.

I alle nordiske land er det flest selvmord blant personer fra 65 år og oppover. Norge har et litt lavere antall selvmord per 100 000 innbyggere. Det er flest menn som begår selvmord uansett aldersgruppe.

Depresjon og angst er de vanligste psykiske lidelsene blant eldre. Blant personer over 65 år utvikler 2-4 prosent alvorlig depresjon. 12-15 prosent opplever mindre alvorlige depresjoner.

Psykose rammer oftere eldre enn yngre. Denne sykdomsgruppen innebærer at man strever med vrangforestillinger, hallusinasjoner eller forfølelsesideer som ikke lar seg korrigere av fornuftens vei. En psykose kan oppstå i kjølvannet av demens, alvorlige depresjoner eller ved akutt kroppslig sykdom.

Andre sykdommer som ofte rammer eldre er muskel- og skjelettlidelser, type 2 diabetes og lungesykdommen KOLS.

Håndledds- og lårhalsbrudd er heller ikke uvanlig i den eldre befolkningen. Omlag 9000 personer over 65 år behandles for lårhalsbrudd hvert år.

Brann- og trafikkulykker er også hyppigere blant eldre enn yngre.

Levevaner og levekår

I 2006 røykte 15 prosent av de mellom 65 og 74 år. Det er en nedgang siden 70-tallet da 40 prosent av dem røykte.

Kroppsmasseindeksen (BMI) øker som regel med årene. 75 år gamle menn er noe overvektige, med en gjennomsnittlig kroppsmasseindeks mellom 26 og 27. Det samme gjelder kvinnene som ofte har en BMI mellom 26 og 29. Tallene er fra 2000-2003.

Bare seks prosent av eldre i alderen 65-97 år følger den generelle anbefalingen om minst 30 minutter fysisk aktivitet hver dag.

Det er flere og flere eldre med universitets- eller høgskoleutdanning. Siden 80-tallet har dette tallet økt fra sju prosent til 16 prosent blant mennene. Blant kvinnene er økningen fra fire til 11 prosent.

De fleste eldre bor hjemme. Av de som bor på sykehjem har tre av fire demens. Andelen som får pleie- eller omsorgstjenester blant eldre over 80 år har gradvis avtatt siden år 2000. Dette kan til en viss grad skyldes bedre helse i aldersgruppen.

Utviklingen i fremtiden

Skal vi tro statistikken vil det bare bli flere og flere eldre i landet.

I 2005 var omtrent 600 000 nordmenn over 67 år. Eldrebølgen vil komme i 2013 og vare helt til 2060. Da vil antall personer over 67 år ha doblet seg og være på hele 1 200 000 nordmenn.

Eldre vil i fremtiden ha andre sykdommer enn i dag. Flere overvektig og fete, betyr at andelen med diabetes type 2 vil øke. Flere kvinner vil trolig få lungesykdommen KOLS fordi flere kvinner røyker. Siden levealderen er blitt høyere vil flere eldre utvikle kreft og demens.

I årene fremover vil også nye grupper eldre komme. Flere eldre med flerkulturell bakgrunn, kroniske sykdommer, psykisk utviklingshemming, rusbruk og alvorlige psykiske lidelser.

Kilde: Folkehelseinstituttet