Bare halvparten av norske fastleger deltar fullt i legevaktordning.

Det viser en ny undersøkelse ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Et spørreskjema ble sendt ut til alle landets fastleger for å kartlegge deltakelse og holdninger til legevaktarbeid. Svarprosenten var på nesten 80 prosent.

Hovedfunnene fra undersøkelsen er:

• Bare halvparten av fastlegene deltar fullt i legevakt
• Eldre og kvinnelige leger i sentrale kommuner deltar minst
• Svært få leger ønsker å fortsette med legevakt etter 55 år

Mange kutter altså ut legevaktsarbeid. Med en gjennomsnittsalder blant landets allmennleger på 50 år kan det bety store problemer for vaktordninger med få leger og lite avlastning.

Lavest deltakelse blant kvinner og eldre

Kun 50 prosent av fastlegene deltar fullt i legevakt, viser resultatene. 15 prosent deltar delvis og 35 prosent bidrar ikke i det hele tatt.

Bare 16 prosent oppgir at de ønsker ekstravakter. Derimot prøver hele 60 prosent å kvitte seg med dem.

Leger som ønsker flere pasienter deltar oftere enn leger som er fornøyde med lengden på pasientlisten. De som ønsker færre pasienter deltar sjeldnere.

Kvinnelige og eldre leger tar færrest vakter. Generelt synker antallet legevakter med stigende alder, listelengden og med innbyggertallet i kommunen.

Kun 16 prosent av fastlegene under 55 år oppgir at de vil fortsette med legevakt etter fylte 55 år. Gjennomsnittsalderen for avsluttet legevakt er på 50 år.

Forskjell på by og land

Vaktdeltakelsen er noe høyere i kommuner med god legedekning. Det kan tyde på at leger som har travel kontortid vegrer seg for å delta i legevakt.

Undersøkelsen viser en tydelig sammenheng mellom vaktdeltakelse og kommunenes størrelse og sentralitet.

Deltakelsen er lavere i store, sentrale kommuner enn i små utkantkommuner. En viktig årsak til det er trolig at leger i større kommuner oftere har mulighet til å gi fra seg vakter til andre.

En annen mulig forklaring er at utkantleger føler en sterkere forpliktelse til å bidra i frykt for at en liten og sårbar vaktordning skal bryte sammen.

Utkantleger opplever større faglige utfordringer i legevaktarbeidet enn leger i store kommuner, men er mindre fornøyd med betalingen. Dette er trolig en viktig grunn til at flere utkantleger oppgir at de ønsker å flytte fra kommunen.

Vaktlegeordningen

Legevakt er fremdeles en obligatorisk del av fastlegenes arbeid utenom ordinær arbeidstid. Mange opplever vaktene som en belastning.

Arbeidsforholdene kan være vanskelige med risiko for å gjøre feil. Hver tiende sak i Helsetilsynet handler om legevakt.

Fastlegene har rett til fritak ved fylte 60 år hvis de ønsker det. Sykdom, svangerskap eller tungtveiende sosiale årsaker kan også være gyldige grunner for fritak.

Kommunene kan også avløse leger ved personlige grunner og hvis arbeidet kan bli utført av andre leger.

Leger over 55 år skal bli tatt særlig hensyn til.

Over 2900 fastleger deltok i undersøkelsen som ble gjennomført i tiden mai 2006 til februar 2007.

Kilde: Tidsskrift for Den norske lægeforening 2007