100.000 norske kvinner og menn har et helseskadelig alkoholforbruk.

Det medfører i tillegg ulike psykiske og sosiale problemer. Man anslår at 450 dødsfall årlig skyldes alkohol. I tillegg kommer drap, selvmord eller dødsfall ved ulykker hvor alkohol kan være den utløsende faktor. Blant ungdom mellom 15 og 25 er fyll den hyppigste dødsårsaken. Alkoholmisbruk er derfor et betydelig problem både for den enkelte, de som står han eller henne nær og for samfunnet.

Ved siden av røyking og høyt blodtrykk er alkohol den viktigste påvirkelige helserisikoen. Likevel har det vært gjort lite forskning på hvordan man best kan endre folks alkoholvaner sammenlignet med tiltak som senker blodtrykket eller bidrar til røykeslutt. Det er derfor gledelig at britiske forskere nylig publiserte en studie der man sammenlignet nytten av å dele ut en brosjyre (om alkoholfarer og hvordan man kan begrense forbruket) med effekten av i tillegg å gjennomføre en kort (5 minutter) eller en lengre (20 minutter) rådgivende samtale. Alle tiltakene viste seg å være like virksomme. I gjennomsnitt førte de til at 15-20 prosent av deltakerne reduserte sitt alkoholforbruk til et ikke-skadelig nivå. Ettersom alle tiltakene ga samme resultat mener forskerne at de i seg selv virket i beskjeden grad.

Hva var i så fall årsaken til det reduserte forbruket? Man mener det skyldes at man begynte studien med å kartlegge alle deltakernes alkoholforbruk og følgene av det med et kort spørreskjema (Audit-testen). Hver enkelt deltaker ble derved mer bevisst sitt alkoholforbruk. Det var trolig dette som førte til at en av fem besluttet å endre sine drikkevaner. Man kan selv gjennomføre Audit-testen anonymt på nettstedet akan.no.

Kilde: British Medical Journal