En norsk studie viser at bruk av rusmidler blant eldre er økende. Dette gjelder både alkohol og vanedannende legemidler.

Alkoholforbruket øker mest blant middelaldrende og eldre med høyere utdanning. Mange eldre kvinner bruker daglig vanedannende smertestillende og søvnframkallende medikamenter. Studier viser at eldre mennesker i større grad enn yngre underrapporterer forbruket sitt. Dette kan skyldes at rusmisbruk er forbundet med større skyldfølelse i eldre aldersgrupper enn hos de yngre. En annen utfordring er at helsepersonell har en tendens til å akseptere eldre menneskers bruk av rusmidler som naturlig og forståelig sett på bakgrunn av vedkommende sin livssituasjon som kan være preget av ensomhet eller tapsopplevelser.

Det er dessverre en utbredt oppfatning at eldre er lite villige til å endre vaner, og derfor ikke vil ha utbytte av å få tilbud om hjelp med sitt rusmisbruk. Dette er feil. Studier viser at eldre mennesker med rusproblemer har vel så stor, om ikke større, nytte enn yngre av tiltak som tar sikte på å minske forbruket.

Det er viktig å begrense bruk av rusmidler hos alle, men eldre mennesker er en spesielt utsatt gruppe. Følgene av rusmisbruk i denne delen av livet er blant annet:

·         fysiske (sykdommer, skader og ulykker)
·         psykiske (angst, søvnproblemer og depresjon)
·         sosiale (isolasjon og konflikter)

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening