Spørsmål: Min mor døde i fjor etter et kort sykehusopphold. Det skjedde så mye i den tiden at jeg husker nesten ingenting om hva som ble gjort eller hvorfor ting ble som de ble.

Har jeg noen som helst slags innsynsrett til hennes journal? Kan jeg få den utlevert fra sykehuset? Jeg sitter med en del ubesvarte spørsmål.

Svar: Ifølge Lov om pasientrettigheter § 5-1 har de nærmeste pårørende rett til innsyn i journalen til en avdød, hvis ikke særlige grunner taler i mot. Din mor skal ha blitt spurt om hvem som er hennes nærmeste pårørende og hennes svar skal være notert i journalen.

For andre enn de nærmeste, gjelder helsepersonellovens § 24:

«Taushetsplikt … er ikke til hinder for at opplysninger om en avdød person gis videre dersom vektige grunner taler for dette. I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser."

Hvis det av den grunn blir holdt deler av journalen tilbake, kan man eventuelt påklage avgjørelsen til Fylkesmannen.