Spørsmål: Min gamle mor er bosatt i en annen del av landet enn mine søsken og jeg. Mors helse begynner å bli dårlig. I løpet av års tid vil hun nok trenge en sykehjemsplass. Hun ønsker da å bo nærmere oss. Hvordan er mulighetene for henne til å søke om sykehjemsplass i vår kommune før hun flytter hit?

Svar: Man har full rett til å søke om sykehjemsplass i en kommune før man melder flytting. Det framkommer i et rundskriv (I-43/99) fra Helsedepartementet. Bakgrunnen for rundskrivet var flere tilfeller der sterkt pleie- og/eller omsorgstrengende personer ønsket å flytte til en annen kommune og i den forbindelse søkte om ulike pleietjenester i tilflyttingskommunen før de flyttet. Søkerne fikk avslag med den begrunnelse at vedkommende ikke bodde eller oppholdt seg i tilflytningskommunen.

Enkelte personer er avhengige av å motta omfattende pleie- og omsorgstjenester, slik at de ikke kan flytte uten at et tjenestetilbud står klart i den kommunen de ønsker å flytte til. For at disse personene skal ha en reell adgang til å flytte, er det en forutsetning at tilflyttingskommunen behandler søknaden og fatter vedtak om tjenester før søkeren faktisk flytter eller tar opphold i kommunen. Helsedepartementet har på dette grunnlaget kommet til at «en kommune ikke kan avvise eller avslå en søknad om tjenester med den begrunnelse at vedkommende ikke bor eller oppholder seg i kommunen på søknadstidspunktet» når det er på det rene at vedkommende vil være bosatt i kommunen på det tidspunktet tjenestene skal ytes.