Spørsmål: Min datter på 15 år går til astmalege. Hver gang vi er der tar hun en pusteprøve. Hun blåser to ganger inn i et apparat, og vi må betale 245 kr for det. Det virker som en overdreven pris og jeg kan ikke skjønne at den kan forsvares utfra legens utgifter. Mange år måtte vi betale kontant og fikk ikke kvittering.

Svar: Fastleger som har driftsavtale med kommunen og privatpraktiserende spesialister som har avtale med det regionale helseforetaket er forpliktet til å følge Normaltariffen for Den norske legeforening. Av den framkommer at egenandelen for en konsultasjon hos fastlege er 154 kroner. Hos en privatpraktiserende spesialist er beløpet 345 kroner. Utføres en måling av lungefunksjonen (spirometri) betaler man i tillegg en egenandel for medgått forbruksmateriell. Dette beløpet er 91 kroner hos både fastleger og spesialister. Barn og ungdom under 16 år er fritatt for egenandeler. Personer som er 16 år eller eldre betaler derfor for en konsultasjon og en lungefunksjonsmåling hos fastlegen betale 154 + 91 = 255 kroner og hos spesialisten betale 345 + 91 = 436 kroner.

Ettersom din datter er 15 år skal dere altså ikke betale egenandel hvis legen driver med tilskudd fra kommune eller helseforetak, og det gjør de aller fleste leger. Legen har for øvrig plikt til å henge opp prisliste på venterommet. På denne prislisten står det at ”Legen skal gi deg kvittering for det beløpet du har betalt”.