Spørsmål: En venninne av mine foreldre har blitt behandlet med vitaminkurer av en lege etter at hun fikk kreft for et par år siden. Legen frarådet henne på det sterkeste å bruke cellegift. I stedet har han sendt henne til et privat "alternativsykehus" som han er medeier av. Vi tror han til sammen har tjent over en million kroner på kvinnen. Hvem har adgang til å melde fra om sånt?

Svar: Ifølge Lov om helsepersonell § 4 skal helsepersonell:

"(…) utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig."

En pasient må ha tillit til at en lege tilbyr helsehjelp som er i tråd med norsk lov. Å fraråde pasienten å bruke en behandling som kan påvirke omfanget eller varigheten av en alvorlig sykdom kan være i strid med denne paragrafen. Du nevner at legens mulige misbruk av pasientens tillit også kan ha gitt legen stor økonomisk vinning. Dette kan være i strid med helsepersonellovens § 6. Denne bestemmelsen lyder slik:

"Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift."

Fylkeslegen er rette instans å kontakte hvis man ønsker å gjøre helsemyndighetene oppmerksom på legens praksis. Dette vil kunne føre til at legen får en advarsel eller at han midlertidig eller varig mister retten til å praktisere som lege. Pasienten eller hennes nærmeste pårørende kan kontakte Fylkeslegen selv og fremsette klagen. Fylkeslegen er da forpliktet til å granske forholdet. Det kan også være aktuelt å klage til Pasientskadenemda eller gå til sivilt søksmål.

Noen ganger kan eller vil ikke en pasient klage selv om det har vært begått åpenbar urett. Utenforstående har da anledning til å henvende seg til Fylkeslegen direkte og gi uttrykk for sin bekymring. Fylkeslegen er forpliktet til å vurdere opplysningene som fremkommer, men er ikke pålagt å granske dem nærmere. Hvis Fylkeslegen velger å ikke forfølge saken i første omgang, er en bekymringsmelding likevel ikke bortkastet. Ved gjentatte bekymringsmeldinger om virksomheten til en som jobber som helsepersonell, øker sannsynligheten for at saken blir forfulgt.