Spørsmål: Hvordan kan jeg gi min venn som er lege, tilgang til min journal? Jeg ønsker at han skal vurdere det som står der.

Svar: Ifølge lov om pasientrettigheter § 5–1 har du eller en den du gir tillatelse til det, rett til å få lese din journal og til å få forklart medisinske ord og uttrykk i den.

”Pasienten …. har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi. Pasienten og brukeren har etter forespørsel rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.”

Du kan derfor be din lege om å sende deg en kopi av journalen, som du deretter kan la din venn få lese. Utskrift/kopiering av journal fra en fastlege eller spesialist med offentlig avtale (avtalespesialist) koster kr 85.

Det er en begrensning i en pasient sin rett til innsyn i journalen, men denne begrensningen kommer sjelden til anvendelse.

”Pasienten og brukeren kan nektes innsyn i opplysninger i journalen dersom dette er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten eller brukeren selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær.”

Ettersom din venn er lege vil vedkommende uansett få tilgang til din journal dersom du ønsker det.

”En representant for pasienten eller brukeren har rett til innsyn i opplysningene som pasienten eller brukeren nektes innsyn i, med mindre representanten anses uskikket for dette. En lege eller advokat kan ikke nektes innsyn, med mindre særlige grunner taler for dette.”