Moderne medisinsk behandling blir stadig mer komplisert. Samtidig avtar liggetiden ved sykehusene. Det gjør det vanskelig for pasientene å ha full oversikt over medikamentene de bruker. Mest utsatt er de som har behov for mange medisiner. Utilstrekkelig effekt eller bivirkninger som følge av feilbruk av medikamenter forårsaker en rekke sykehusinnleggelser og dødsfall.

En norsk studie viste at hjemmebesøk av en farmasøyt til personer som nylig er blitt uskrevet fra sykehus fører til mer korrekt bruk av medisinene og forhindrer farlige komplikasjoner. Både pasientene, fastlegen og sykehuslegene oppfattet tilbudet som nyttig og viktig.

Ved hjemmebesøkene ble bruken av hvert enkelt legemiddel gjennomgått med pasienten, og det ble gitt praktiske råd og informasjon om legemidlenes virkning og bivirkninger. Man registrerte også avvik mellom hva pasientene oppga at de brukte av medisiner og medisinlisten de hadde fått på sykehuset. Man fant som ventet ulike typer avvik. De hyppigste var over- eller underdosering eller at pasienten hadde sluttet med medisinen på egen hånd. Andre vanlige feil var fortsatt bruk av legemidler man hadde fått forskrevet før innleggelsen men som hadde blitt avsluttet på sykehuset, sammenblanding med ektefellens medisiner og feil teknikk ved bruk av medisiner som skulle pustes inn eller injiseres.

Studien viser at hjemmebesøk av sykehusfarmasøyt til nyutskrevne eldre pasienter som trenger mange legemidler, avdekker mange legemiddelrelaterte problemer og er et tilbud som både pasienter, fastlegene og sykehuslegene hilser velkommen.

Kilde: Tidsskrift for den norske legeforening