Spørsmål: Mannen min er uføretrygdet på grunn av leddgikt og hjertesykdom. Han trenger hjelp til det meste. Jeg har derfor førtidspensjonert meg for å ta meg av han. Kan jeg søke om omsorgslønn? Hvordan gjør jeg det, og tror du jeg vil kunne få omsorgslønn?


Svar: Svært mye pleie og tilsyn blir utført av familie og andre nære pårørende. Hensikten med omsorgslønn er å opprettholde dette omsorgsarbeidet. Alle kommuner har plikt til å ha ei ordning med omsorgslønn, og det må settes av tilstrekkelige midler til dette formålet på de kommunale budsjettene. Det er likevel ikke en lovfestet rett å få innvilget omsorgslønn. Det er opp til den enkelte kommune å innvilge eller avslå en søknad. I kommunens vurdering skal det i henhold til rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartmentet først og fremst legges vekt på følgende momenter: 


  • Er omsorgsarbeidet er særlig tyngende for eksempel mange timer, over en lang tidsperiode, nattarbeid eller ekstra belastende fysisk eller psykisk?
  • Utføres det nødvendige omsorgsoppgaver som personlig hygiene, mating, innkjøp, rengjøring og tilsyn?
  • Er søkeren bedre egnet til å ivareta den omsorgstrengende sine behov enn andre kommunale tilbud?
  • Vil bruk av kommunens øvrige hjelpetilbud være vesentlig rimeligere for kommunen?

Hvis søknaden innvilges, bestemmer kommunen hvor mange timer det skal gis omsorgslønn for. Ordningen tar dessverre ikke sikte på å gi full lønn for hver time man arbeider. Utgangspunktet er antall timer man utfører ”særlig tyngende omsorgsarbeid”. Timesatsen tilsvarer vanligvis timelønnen for hjemmehjelpere. Hvis den pleietrengende mottar hjelpestønad fra NAV, kan omsorgslønnen bli avkortet.

Ettersom det er så mange momenter som det skal tas hensyn til er det vanskelig å si om du vil bli tilkjent omsorgslønn, men det høres ut til at din manns pleiebehov er så stort at det vil være rimelig at søknaden innvilges. ​Hvis du søker og er uenig kommunens vedtak, kan du kreve at søknaden vurderes på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.