Spørsmål: Jeg har nylig fått rettet opp nesen ved en privat klinikk. Av kirurgen fikk jeg beskjed om at neseskilleveggen var skjev, og at jeg kunne regne med å puste lettere i etterkant av operasjonen. Jeg spurte om den skjeve neseskilleveggen kunne årsaken til at jeg har vært plaget med høyt blodtrykk i mange år. Kirurgen bekreftet at det kunne være en sammenheng. Jeg ønsker nå å få refundert utlegget til neseoperasjonen da jeg mener den var av medisinsk betydning. Fastlegen er enig i dette. Tror du jeg vil få søknaden innvilget? Jeg var som sagt ikke klar over at operasjon var av medisinsk art før etter operasjon.

Svar: Ved private sykehus og klinikker som har avtale med et eller flere regionale helseforetak (RHF) kan man få utført kirurgiske inngrep som blir betalt av det offentlige. Pasientene dekker den samme egenandelen som ved et offentlig sykehus. Forutsetningen er at man er henvist av sin primærlege, og at inngrepet er klart medisinsk begrunnet. Dessuten må det private sykehuset ha en avtale med det regionale helseforetaket om å utføre den typen operasjon. På Helsedirektoratets side (frittsykehusvalg.no) er det en oversikt over alle private klinikker som har slik avtale samt oppdaterte ventetider for ulike inngrep ved offentlige og private klinikker.

En skjev neseskillevegg kan være en medvirkende årsak til pustevansker når man sover (søvnapné) og bidra til at blodtrykket blir høyt. Diagnosen stilles ved å sove med et lite apparat som registrerer blodets oksygennivå, luftstrømmen i luftveiene, pulsen og kroppsstillingen. Undersøkelsen kan gjøres hjemme eller på en klinikk som utfører søvnregistreringer. For å tilfredsstille kravet om at neseoperasjonen var medisinsk begrunnet skulle denne undersøkelsen helst ha vært utført i forkant for å fastslå at operasjonen var nødvendig. En annen betingelse for å få dekket operasjonen er at klinikken har avtale med RHF om å utføre det aktuelle inngrepet. Hvis ikke begge forutsetningene er oppfylt, tror jeg det vil være vanskelig å få innvilget søknaden.