Helsedirektoratet har kartlagt folks holdninger til tobakk og våre kunnskaper om helseskadene som tobakksbruk medfører.

Her er resultatene:

Hvilke helseskader tror du bruk av tobakk kan føre til?

(Svaralternativene ble ikke lest opp.)

Lungekreft og kols nevnes av flest (65 og 46 prosent). Kreft og hjerte-/karlidelser generelt nevnes av ganske mange (44 og 36 prosent). Slag nevnes uoppfordret av bare 2 prosent.

Holdninger til virkemidler myndighetene kan bruke

Myndighetene har flere virkemidler de kan ta i bruk for å begrense røyking og snusbruk i befolkningen. Er du for eller mot, eller har du ingen mening?

Reklamekampanjer som viser helseskader som følge av røyking har bred støtte, 77 prosent sier at de er for. Denne typen kampanjer har bredere støtte blant ikke-røykere enn blant røykere.

Reklamekampanjer som viser hvordan det er å leve med helseskader som følge av røyking har den samme brede støtten, 79 prosent. Resultatene er helt parallelle med spørsmål a, og det er mulig at spørsmålene oppfattes som svært like av de spurte.

Gratis egenandel hos fastlegen ved oppfølging av snus- eller røykeslutt støttes av 59 prosent av befolkningen. Det er store forskjeller mellom røykere/snusere og ikke-røykere/snusere. 71 prosent av dem som røyker daglig og 78 prosent av dem som snuser daglig støtter gratis egenandel. Støtten er høyest blant de yngste.

Gratis kurs for snus- eller røykeavvennning støttes av 72 prosent. Støtten er sterkest blant kvinner og røykere.

Refusjons- eller blåreseptordning på legemidler til snus- og røykeslutt, som for eksempel nikotinplaster, -tyggegummi, Champix og lignende, støttes av 47 prosent, mens 37 prosent er mot. Det er, naturlig nok, store forskjeller på dagligrøykere (65 prosent) og ikke-røykere (44 prosent).

Totalforbud mot salg av tobakk støttes av bare 19 prosent i befolkningen. Det er en selvsagt forskjell på dem som bruker tobakk og ikke. Blant dem som snuser eller røyker daglig, støttes totalforbud kun av 5 og 7 prosent. Blant dem som verken røyker eller snuser er støtten 23 prosent.

Røykeslutt

Av de 190 røykerne i utvalget sier 18 prosent at de planlegger å slutte å røyke fra nyttår (17 prosent av dem som røyker daglig, 20 prosent av dem som røyker av og til).

Hvis du skulle slutte å røyke, hvor aktuelt ville det være for deg å gjøre følgende for å greie å slutte. Er det svært aktuelt, ganske aktuelt, lite aktuelt eller er det helt uaktuelt å:

Gå på røykesluttkurs med grupper blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 20 prosent av røykerne (25 prosent av dagligrøykerne og 8 prosent av av-og-til-røykerne). To av tre røykere (67 prosent) ser på kurs som uaktuelt.

Oppsøke helsepersonell (helsestasjon, lege) blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 33 prosent, eller én av tre, av røykerne (37 prosent av dagligrøykerne og 23 prosent av av-og-til-røykerne). Over halvparten av røykerne(54 prosent) ser det som uaktuelt å oppsøke helsepersonell.

Bruke nikotintyggegummi eller -plaster blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 38 prosent av røykerne (44 prosent av dagligrøykerne og 27 prosent av av-og-til-røykerne). Halvparten av røykerne (50 prosent) ser det som uaktuelt.

Bruke reseptpliktige legemidler (Zyban, Champix) blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 30 prosent av røykerne (35 prosent av dagligrøykerne og 18 prosent av av-og-til-røykerne). Halvparten av røykerne (52 prosent) ser det som uaktuelt.

Bruke web- eller SMS-tjenester blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 11 prosent av røykerne (12 prosent av dagligrøykerne og 10 prosent av av-og-til-røykerne). Sju av ti røykere (71 prosent) ser det som uaktuelt.

Ringe Røyketelefonen blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 14 prosent av røykerne (like mange dagligrøykere og av-og-til-røykere). To av tre røykere (67 prosent) ser det som uaktuelt.

Bruke brosjyrer, skrive sluttedagbok blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 17 prosent av røykerne (17 prosent av dagligrøykerne og 15 prosent av av-og-til-røykerne). To av tre røykere (66 prosent) ser det som uaktuelt.

Begynne med snus blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 17 prosent av røykerne (13 prosent av dagligrøykerne og 25 prosent av av-og-til-røykerne). Sju av ti røykere (72 prosent) ser det som uaktuelt.

Slutte alene, uten hjelp blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 75 prosent av røykerne (72 prosent av dagligrøykerne og 80 prosent av av-og-til-røykerne). Bare 16 prosent av røykerne ser det som uaktuelt.

Hvis du skulle slutte å røyke i morgen, tror du det ville være svært lett, ganske lett, ganske vanskelig eller svært vanskelig?

Om lag én av tre tror det vil være svært vanskelig, én av tre tror det vil være ganske vanskelig, og én av tre tror det vil være ganske eller svært lett. Et stort flertall tror med andre ord at det vil være vanskelig å slutte å røyke.

Forskjellene er her svært betydelige mellom dagligrøykere og av-og-til-røykere. 42 prosent av dem som røyker hver dag tror det vil være svært vanskelig, 37 prosent tror det vil være ganske vanskelig, og 20 prosent tror det vil være ganske eller svært lett.

Hvis du skulle slutte å røyke, hvor viktig for deg er det at det finnes tilbud om hjelp (kurs, individuell veiledning el.l.) i ditt nærmiljø?

Om lag én av tre (33 prosent) synes det er svært eller ganske viktig, én av tre (32 prosent) synes det er lite viktig, og én av tre (32 prosent) synes det er uviktig.

Det er forskjeller mellom dagligrøykere og av-og-til-røykere. 37 prosent av dem som røyker hver dag synes det er svært eller ganske viktig, mot 22 prosent av av-og-til-røykerne.

Når det gjelder intensjoner om å slutte å røyke, sier 10 prosent at de vurderer å slutte i løpet av den kommende måneden. Ytterligere 25 prosent vurderer å slutte i løpet av et halvt år (dvs at til sammen 35 prosent vurderer å slutte i løpet av det kommende halvåret). 57 prosent vurderer å slutte senere eller ikke i det hele tatt.

Tilsvarende tall for bare dagligrøykere er 7 prosent som vurderer å slutte i løpet av den kommende måneden. Ytterligere 31 prosent vurderer å slutte i løpet av et halvt år (dvs at til sammen 38 prosent vurderer å slutte i løpet av det kommende halvåret).

Snusslutt

(Det er stor skjevfordeling blant menn og kvinner når det gjelder bruk av snus, så resultatene burde vært sett separat på kjønn. Imidlertid er utvalget så lite at det ikke er mulig å bryte ned mer – derfor er alle snusere sett under ett).

Av de 124 snuserne i utvalget sier 19 prosent at de planlegger å slutte å snuse fra nyttår (23 prosent av dem som snuser daglig, 14 prosent av dem som snuser av og til).

Hvis du skulle slutte å bruke snus, hvor aktuelt ville det være for deg å gjøre følgende for å greie å slutte. Er det svært aktuelt, ganske aktuelt, lite aktuelt eller er det helt uaktuelt å:

Gå på snus-sluttekurs med grupper blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 8 prosent av snuserne (11 prosent av dagligsnuserne og 4 prosent av av-og-til-snuserne). Sju av ti snusere (72 prosent) ser på kurs som uaktuelt.

Oppsøke helsepersonell (helsestasjon, lege) blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 13 prosent av snuserne (15 prosent av daglig snuserne og 7 prosent av av-og-til- snuserne). To av tre snusere (68 prosent) ser det som uaktuelt å oppsøke helsepersonell.

Bruke nikotintyggegummi eller -plaster blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 22 prosent av snuserne (27 prosent av dagligsnuserne og 14 prosent av av-og-til-snuserne). Over halvparten av snuserne (58 prosent) ser det som uaktuelt.

Bruke reseptpliktige legemidler (Zyban, Champix) blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 10 prosent av snuserne (13 prosent av dagligsnuserne og 9 prosent av av-og-til-snuserne). Tre av fire snusere (73 prosent) ser det som uaktuelt.

Bruke web- eller SMS-tjenester blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 9 prosent av snuserne (7 prosent av dagligsnuserne og 12 prosent av av-og-til-snuserne). Sju av ti snusere (72 prosent) ser det som uaktuelt.

Ringe Røyketelefonen blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 8 prosent av snuserne (5 prosent av dagligsnuserne og 12 prosent av av-og-til-snuserne). Tre av fire snusere (76 prosent) ser det som uaktuelt.

Bruke brosjyrer, skrive sluttedagbok blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 12 prosent av snuserne (12 prosent av daglig snuserne og 14 prosent av av-og-til-snuserne). To av tre snusere (65 prosent) ser det som uaktuelt.

Slutte alene, uten hjelp blir sett på som svært eller ganske aktuelt av 80 prosent av snuserne (like mange blant dagligsnuserne og av-og-til-snuserne). Bare 10 prosent av snuserne ser det som uaktuelt.

Hvis du skulle slutte å bruke snus i morgen, tror du det ville være svært lett, ganske lett, ganske vanskelig eller svært vanskelig?

23 prosent tror det vil være svært vanskelig, 41 prosent tror det vil være ganske vanskelig, og 34 prosent tror det vil være ganske eller svært lett. Et stort flertall tror med andre ord at det vil være vanskelig å slutte å bruke snus.

Forskjellene er her svært betydelige mellom dagligsnusere og av-og-til-snusere. 35 prosent av dem som snuser hver dag tror det vil være svært vanskelig, 47 prosent tror det vil være ganske vanskelig, og 18 prosent tror det vil være ganske eller svært lett.

Hvis du skulle slutte å bruke snus, hvor viktig for deg er det at det finnes tilbud om hjelp (kurs, individuell veiledning el.l.) i ditt nærmiljø?

18 prosent synes det er svært eller ganske viktig, 36 prosent synes det er lite viktig, og 42 prosent synes det er uviktig.

Det er forskjeller mellom dagligsnusere og av-og-til-snusere. 25 prosent av dem som snuser hver dag synes det er svært eller ganske viktig, mot 4 prosent av av-og-til- snuserne. Merk at ingen av dem som snuser daglig mener det er svært viktig.

Når det gjelder intensjoner om å slutte å bruke snus, sier 11 prosent at de vurderer å slutte i løpet av den kommende måneden. Ytterligere 16 prosent vurderer å slutte i løpet av et halvt år (dvs at til sammen 27 prosent vurderer å slutte i løpet av det kommende halvåret). Hele 71 prosent vurderer å slutte senere eller ikke i det hele tatt.

Tilsvarende tall for bare dagligsnusere er 9 prosent som vurderer å slutte i løpet av den kommende måneden. Ytterligere 17 prosent vurderer å slutte i løpet av et halvt år (dvs at til sammen 26 prosent vurderer å slutte i løpet av det kommende halvåret).

Kilde:
Helsedirektoratet
Dagensmedisin.no